Vestlandet, Norway; November 2010 - arilinkolehto

arilinkolehto_vestlandet_9_101025

norjanorwaysognefjordvestlandetvuonovuori