Vestlandet, Norway; November 2010 - arilinkolehto

arilinkolehto_vestlandet_13_101026

balestrandnorjanorwaysognefjordvestlandet