Vestlandet, Norway; November 2010 - arilinkolehto

arilinkolehto_vestlandet_10_101025

norjanorwaysognefjordvestlandetvuonovuori